เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทุกพื้นที่ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย

สถานที่

คุณภาพน้ำ


ระบบบำบัดน้ำเสียของ อจน. ทั้งหมด แห่ง


อยู่ระหว่างทดสอบการเดินระบบ / อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แห่ง
ปกติ แห่ง
เฝ้าระวัง แห่ง