เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

สถานที่

คุณภาพน้ำ


ระบบบำบัดน้ำเสียของ อจน. ทั้งหมด แห่ง


อยู่ระหว่างทดสอบการเดินระบบ แห่ง
ปกติ แห่ง
เฝ้าระวัง แห่ง