สถานการณ์คุณภาพน้ำและปริมาณน้ำของระบบบำบัดทั่วประเทศ